Per una educació pública, inclusiva, laica, gratuïta i de qualitat!

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

619.384.570

932.782.143

Calendari Fiscal 2023

  • Model 303 IVA Trimestral  :  –  Gener, Abril, Juliol, Octubre –

El Model 303 de l’ IVA consisteix en el pagament fraccionat de l’IVA , es paga trimestralment la diferència entre l’ IVA repercutit en les factures de vendes i l’IVA suportat en les factures de compres. El termini de presentació és dintre els 20 dies següents a la finalització del trimestre natural, menys el 4t trimestre que el termini és de 30 dies.

· Primer trimestre: de l’1 al 20 d’abril, ambdós inclosos.

· Segon trimestre: de l’1 al 20 de juliol, ambdós inclosos.

· Tercer trimestre: de l’1 al 20 d’octubre, ambdós inclosos.

· Quart trimestre: de l’1 al 30 de gener, ambdós inclosos.

  •  Model 390 IVA Anual : – Gener –

El Model 390 és la declaració informativa de resum anual de totes les autoliquidacions d’iva presentades durant l’exercici. És obligatori presentar-ho les entitats que hagin tramitat algun model 303. Fa referència a l’any natural anterior i s’ha de presentar entre l’1 i el 30 de gener, ambdós inclosos.

  • Model 111 IRPF Trimestral : – Gener, Abril, Juliol, Octubre –

El model 111 és el document trimestral pel qual les empreses i autònoms declaren i ingressen les retencions que han fet durant el trimestre a treballadors, a professionals independents o a altres empreses. S’ha de presentar sempre que l’entitat tingui personal en “plantilla”encara que no hi hagi retencions, o quan hagi contractat els serveis d’una persona que treballi per compte propi. El termini de presentació és dintre dels 20 dies següents a la finalització del trimestre natural

· Primer trimestre: de l’1 al 20 d’abril, ambdós inclosos.

· Segon trimestre: de l’1 al 20 de juliol, ambdós inclosos.

· Tercer trimestre: de l’1 al 20 d’octubre, ambdós inclosos.

· Quart trimestre: de l’1 al 20 de gener, ambdós inclosos.

  • Model 190 IRPF Anual : – Gener –

El Model 190 és una declaració informativa de resum anual sobre retencions. Cal realitzar-lo aquelles entitats que han presentat un o més models 111 durant l’exercici. Fa referència a l’any natural anterior i es presenta entre l’1 i el 31 de gener de cada any, ambdós inclosos.

  • MODEL 347 Anual  – Febrer –

El Model 347 és una declaració informativa anual d’operacions de compra i venda amb terceres persones, entitats o empreses que superin els 3.005,06€ d’un mateix N.I.F. (iva inclòs) En aquesta declaració cal incloure també les subvencions, principalment les superiors als 3.005,06 €. Aquest model informatiu s’ha de presentar cada any entre l’1 i el 28 de febrer, ambdós inclosos.

Feu click a la imatge per accedir al web de l’Agència Tributària

  • MODEL 200 IMPOST SOCIETATS  Anual – Juliol –

L’Impost de Societats és el tribut amb el qual es graven els beneficis d’organitzacions empresarials i entitats associatives. Aquest impost es declara mitjançant el Model 200.

El model 200 s’ha de presentar 6 mesos després del tancament del període impositiu. Si l’exercici econòmic correspon a any natural el termini serà entre l’1 i el 25 de juliol, ambdós inclosos.

Hi ha entitats que estan parcialment exemptes de presentar l’impost de societats fins a un mínim d’ingressos com poden ser:

 Les entitats no lucratives com les associacions, fundacions, unions, federacions i confederacions de cooperatives, etc…….

 Cal recordar que les entitats parcialment exemptes només haurien de presentar la declaració si no compleixen els tres requisits que les dispensaria de la seva presentació:

  • No superar els 75000 € de global d’ingressos anuals.
  • En cas d’obtenir rendes no exemptes, que no superin els 2.000€.
  • Que totes les rendes no exemptes estiguin sotmeses a retenció.

Rendes exemptes de l’impost.  No tributen els donatius, les subvencions ni les quotes de socis i sòcies.

Per obtenir més informació podeu accedir a l’agència tributària a través del següent enllaç, ja que alguns anys, segons els dies festius, el calendari fiscal podria canviar algunes dates. Sobretot en el model 347.