Per una educació pública, inclusiva, no segregadora, laica, gratuïta i de qualitat!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

619.384.570

932.782.143

La nostra història

Les nostres arrels

Fapaes té les seves arrels en les inter-assemblees d’APA’s del corresponent “Distrito Universitario de Cataluña y Baleares”, que en els anys 60 ja es desenvolupen periòdicament, fins que als inicis de la dècada dels 70 s’evidencià la urgent necessitat d’estructurar-se en Federació, per tal de coordinar totes aquelles accions de crítica i reivindicació de les estructures docents, existents aleshores.

El primer congrès de Fapaes va ser l’any 1.969 a Manresa.

El primer projecte d’Estatuts va ser presentat el 13 de novembre de 1.973 al “Registro General del Gobierno Civil”, i la Federació es va denominar “Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Institutos Nacionales de Bachillerato del Distrito Universitario de Cataluña y Baleares”.

 

Assemblees: Els anys '80

A l’ assemblea de l’any 1.981, es va acordar redactar els estatuts en català i adaptar-los a la legislació del moment, i d’acord amb els representants de les APA’s de Balears, s’acorda la separació en els diferents àmbits autonòmics corresponents; la Federació va apassar a anomenar-se: “FAPA-IBC” (Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes d’Instituts de Batxillerat de Catalunya).

A l’assemblea de l’any 1.987, s’aprovà l’adaptació dels estatuts a l’immediat canvi que es va produïr amb la reforma de l’Ensenyament Secundari, i s’acordà la denominació de FAPAES (Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes d’Ensenyament Secundari de Catalunya).

Actualitat i repte de futur

L’any 2015 es produeix una nova modificació d’estatuts en que la Federació conserva les seves sigles com a FAPAES però, amb la finalitat d’englobar les noves realitats educatives a Catalunya, passa a anomenar-se Federació d’Asssociacions de Mares i Pares d’Alumnes d’estudis sufragats amb fons públics no universitaris de Catalunya.

L’actualitat de la Federació  passa per encarar els reptes de futur, inevitables, com són la digitalització de la entitat i el canvi multifacètic del sistema educatiu en àrees com són els nous currículums adaptats a un nou model educatiu basat en aprenentatges que permetin adquirir competències vàlides per garantir a les nostres filles i fills una incorporació a la vida adulta com a ciutadans de profit.

Fapaes té com a objectiu incidir en les polítiques educatives com a órgan consultiu de l’Administració educativa, aportant el parer de les famílies en aspectes molt importants com la defensa dels drets bàsics de l’alumnat per garantir la mobilitat del transport escolar, els menjadors escolars i les beques menjador, l’atenció en salut mental en els centres educatius, la igualtat d’oportunitats de l’alumnat, l’acollida i integració de famílies migrants en situació desfavorable i la gratuïtat de l’educació en ensenyaments obligatoris, entre d’altres.