Per una educació pública, inclusiva, no segregadora, laica, gratuïta i de qualitat!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

619.384.570

932.782.143

Calendari Fiscal 2024

  • Model 303 IVA Trimestral  :  –  Gener, Abril, Juliol, Octubre –

El Model 303 de l’ IVA consisteix en el pagament fraccionat de l’IVA , es paga trimestralment la diferència entre l’ IVA repercutit en les factures de vendes i l’IVA suportat en les factures de compres. El termini de presentació és dintre els 20 dies següents a la finalització del trimestre natural, menys el 4t trimestre que el termini és de 30 dies.

· Primer trimestre: de l’1 al 22 d’abril, ambdós inclosos.

· Segon trimestre: de l’1 al 22 de juliol, ambdós inclosos.

· Tercer trimestre: de l’1 al 21 d’octubre, ambdós inclosos.

· Quart trimestre: de l’1 al 30 de gener, ambdós inclosos.

  •  Model 390 IVA Anual : – Gener –

El Model 390 és la declaració informativa de resum anual de totes les autoliquidacions d’iva presentades durant l’exercici. És obligatori presentar-ho les entitats que hagin tramitat algun model 303. Fa referència a l’any natural anterior i s’ha de presentar entre l’1 i el 30 de gener, ambdós inclosos.

  • Model 111 IRPF Trimestral : – Gener, Abril, Juliol, Octubre –

El model 111 és el document trimestral pel qual les empreses i autònoms declaren i ingressen les retencions que han fet durant el trimestre a treballadors, a professionals independents o a altres empreses. S’ha de presentar sempre que l’entitat tingui personal en “plantilla”encara que no hi hagi retencions, o quan hagi contractat els serveis d’una persona que treballi per compte propi. El termini de presentació és dintre dels 20 dies següents a la finalització del trimestre natural

· Primer trimestre: de l’1 al 22 d’abril, ambdós inclosos.

· Segon trimestre: de l’1 al 22 de juliol, ambdós inclosos.

· Tercer trimestre: de l’1 al 21 d’octubre, ambdós inclosos.

· Quart trimestre: de l’1 al 22 de gener, ambdós inclosos.

  • Model 190 IRPF Anual : – Gener –

El Model 190 és una declaració informativa de resum anual sobre retencions. Cal realitzar-lo aquelles entitats que han presentat un o més models 111 durant l’exercici. Fa referència a l’any natural anterior i es presenta entre l’1 i el 31 de gener de cada any, ambdós inclosos.

Feu click a la imatge per accedir al web de l’Agència Tributària

  • MODEL 347 Anual  – Febrer –

El Model 347 és una declaració informativa anual d’operacions de compra i venda amb terceres persones, entitats o empreses que superin els 3.005,06€ d’un mateix N.I.F. (iva inclòs) En aquesta declaració cal incloure també les subvencions, principalment les superiors als 3.005,06 €. Aquest model informatiu s’ha de presentar cada any entre l’1 i el 29 de febrer, ambdós inclosos.

  • MODEL 200 IMPOST SOCIETATS  Anual – Juliol –

L’Impost de Societats és el tribut amb el qual es graven els beneficis d’organitzacions empresarials i entitats associatives. Aquest impost es declara mitjançant el Model 200.

El model 200 s’ha de presentar 6 mesos després del tancament del període impositiu. Si l’exercici econòmic correspon a any natural el termini serà entre l’1 i el 25 de juliol, ambdós inclosos.

Hi ha entitats que estan parcialment exemptes de presentar l’impost de societats fins a un mínim d’ingressos com poden ser:

 Les entitats no lucratives com les associacions, fundacions, unions, federacions i confederacions de cooperatives, etc…….

 Cal recordar que les entitats parcialment exemptes només haurien de presentar la declaració si no compleixen els tres requisits que les dispensaria de la seva presentació:

  • No superar els 75000 € de global d’ingressos anuals.
  • En cas d’obtenir rendes no exemptes, que no superin els 2.000€.
  • Que totes les rendes no exemptes estiguin sotmeses a retenció.

Rendes exemptes de l’impost.  No tributen els donatius, les subvencions ni les quotes de socis i sòcies.

Per obtenir més informació podeu accedir a l’agència tributària a través del següent enllaç, ja que alguns anys, segons els dies festius, el calendari fiscal podria canviar algunes dates. Sobretot en el model 347.

  • PERSONAL ASSALARIAT per les Ampa/Afa.

Aprofitem per recordar-vos que les Ampa/Afa que tingueu personal assalariat és important que tingueu present que aquestes persones, quan passen a formar part del personal remunerat de l’entitat, estableixen una relació laboral amb l’empresa (AFA/AMPA) i, com totes les persones assalariades, es troben sota l’empara de l’estatut dels treballadors/es i dels convenis existents per a cada sector.

L’ Ampa/Afa ha de complir amb les seves obligacions respecte a les persones treballadores de l’entitat i per això ha de complir el que disposa la legislació laboral, és a dir, ha de contractar al seu personal, donar-lo d’alta a la Seguretat Social, confeccionar i pagar les seves nòmines, reconèixer els seus drets i deures, i és obligatori complir amb la normativa de riscos laborals.

El personal contractat per l’entitat (persones treballadores) ha de portar un registre horari amb les hores realitzades. Des del 12 de maig de 2019, fitxar a la feina és una obligació per a la majoria del personal contractat. La nova normativa estatal afecta, tant empreses com a entitats sense ànim de lucre, que hauran d’enfrontar-se a sancions de fins a 6.250 euros per organització en cas d’incompliment.

És obligatori també per a les entitats, des de l’1 de desembre de 2023, i a partir d’1 treballador/a, disposar del Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa, que ha d’incloure: objectius, compromís institucional, àmbit d’aplicació, definicions, principis rectors i garanties de procediments, drets i obligacions de la direcció de l’empresa i les persones treballadores, mesures de prevenció i procediment.