FAPAES és la Federació de Pares i Mares d’Alumnes d’Estudis Sufragats amb Fons Públics No Universitaris de Catalunya.

Vam començar a caminar els anys 60 amb les interassemblees d’APAs de l’época. El nostre primer Congrés va ser l’any 1969 a Manresa i els nostres primers estatuts registrats el 1973.

Reivindiquem i treballem per tenir una escola catalana pública, laica, gratuïta, inclusiva i de qualitat.

Volem prestigiar l’escola pública i per això cal un millor finançament i una distribució racional als recursos destinats a educació. Una millor formació del professorat i el reconeixement de la seva figura. Un model educatiu basat en les competències i centres d’interès i no en la memorització, adequada al nou entorn digital que ens envolta.

Demanem que s’apliqui la LEC en allò referit al pressupost destinat a educació que, a hores d’ara, hauria d’estar per sobre del 6% i arriba just al 2,8%.

Constatem que l’administració tolera i fins i tot afavoreix que les AMPAs/AFAs es facin càrrec de despeses que haurien de ser assumides per la pròpia administració.

La manca de finançament fa que s’hagi creat una doble xarxa dins de l’escola pública i fomenta la segregació per motius econòmics.

Referent al  decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. Ens sembla que com a declaració d’intencions està molt bé, però neix mancat de pressupost raonable per desplegar-lo amb garanties. La formació dels docents, la dotació de recursos humans necessaris i especialitzats en són vitals perquè tingui èxit.

La nostra aposta és el plurilingüisme i defensem el model d’immersió lingüística català que s’ha mostrat eficaç i és fruit del consens de la comunitat educativa en ple des dels anys 80. Ens sembla imprescindible que tots els alumnes dominin una tercera llengua i que aquesta sigui l’anglès.

Cal que les famílies, com a actor clau de la comunitat educativa, siguin tingudes en compte a través de les AMPAs/AFAs en tots els òrgans que tinguin vinculació amb educació. Des dels consells escolars de centre, fins al Departament d’Ensenyament passant pels diferents serveis territorials.

La FP és una prioritat. Cal dotar-la dels recursos necessaris, tant econòmics, infraestructurals com de personal docent. Prestigiar la seva imatge, canviant la percepció actual d’aquests estudis. Adaptar l’oferta formativa a la demanda real del mercat laboral i modular els continguts en funció a l’evolució d’un món tecnològic cada vegada més canviant, dotant als alumnes d’aquesta capacitat d’adaptació a les noves tendències tecnològiques a través de formació continuada i permanent.

Cordialment,

firma lvp black

Lluís Vila Prat
President de FAPAES