FAPAES posa al servei de les AMPA un programa de gestió que permet descarregar els certificats de les pòlisses que teniu incloses amb la quota d’associat: Assegurança de responsabilitat civil a tercers i Assegurança de defensa de juntes directives.

També teniu la possibilitat de contractar altres assegurances per alumnes, voluntaris, actes puntuals i viatges d’estudis i fi de curs.

Per poder fer us del sistema, us cal comunicar a FAPAES el vostre NIF, que es la contrasenya d’accés al sistema. Un cop FAPAES us doni d’alta al sistema, ja hi podreu accedir.