FAPAES considera que els aspectes fonamentals que són bàsics per la millora del sistema educatiu són:

 • Recuperar la figura del sector famílies com agent educatiu reconegut dintre del sistema (funció de les AMPA i de les federacions d’AMPA, recuperació dels Consells Escolars com òrgan de gestió i govern dels centres i facilitar la representació del sector famílies)
 • Reforçar l’atenció individualitzada cap a l’alumne (atenció a la diversitat, reorientació de la funció de les tutories com a eina formativa i d’orientació als alumnes i les famílies, suports específics…)
 • El sistema ha de vetllar per tal que les situacions socioeconòmiques familiars particulars no siguin motiu de desigualtats d’oportunitats dintre del sistema educatiu
 • Defensem l’ensenyament universal i gratuït dels 0 als 18 anys. Obligatori dels 3 als 16 anys
 • Defensem una única xarxa pública d’ensenyament universal i gratuïta. Cal fugir de les diferents xarxes dintre del sistema finançat amb fons públics.
 • Tampoc podem deixar que els centres tinguin mes o menys recursos i oportunitats en funció de les aportacions que fan les famílies al sistema, cal garantir la qualitat de tots els centres. Reforcem la nostra postura per la defensa d’un sistema universal públic i gratuït de l’ensenyament.
 • Les metodologies innovadores i d’èxit cal estendre-les a tota la xarxa pública, no pot haver diferents oportunitats dintre de la mateixa xarxa
 • Hauríem de poder participar en l’elaboració de les estratègies educatives i en orientar a la Generalitat per tal que desenvolupi els mecanismes de compensació, per evitar la doble xarxa dintre de la pública, per motius socioeconòmics
 • Els centres educatius han de tenir els recursos personals, materials i econòmics garantits
 • Els centres haurien de tenir un projecte educatiu de centre definit i estable, que es mantingués davant dels possibles canvis d’equips directius
 • Creiem en la continuïtat metodològica en la etapa escolar obligatòria, per tant, defensem el model dels instituts-escola
 • Les ràtios ha de ser les adequades segons les necessitats educatives de cada centre i del seu entorn
 • Caldria reforçar el paper dels municipis dintre del sistema educatiu (al ser govern de proximitat tenen informació molt més concreta de les necessitats i oportunitats del seu territori, per exemple, per planificar la formació professional és clau la seva visió)
 • Cal la reformulació de la professió d’ensenyant (cal formació continua i especifica per atendre la diversitat a l’escola, capacitació per a l’estimulació de l’alumnat, avaluació del professorat, sortir del proteccionisme del funcionariat i poder optar per models més flexibles que permetin incentivar la implicació i la innovació educativa però alhora que també pugui deixar fora del sistema si es donen situacions no aptes per a l’ensenyament o per al contacte amb l’alumnat, formació complementaria als docents de secundària que complementi la funció pedagògica…)
 • Cal estabilitat legislativa en matèria d’educació
 • Cal un pressupost estable i garantit per a ensenyament